Statut przedszkola

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Dane Punktu Przedszkolnego "Słoneczko "

1.Punkt Przedszkolny w Ostrołęce, zwany dalej Punktem Przedszkolnym „Słoneczko” jest placówką niepubliczną, która:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego;

2) Punkt Przedszkolny prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dla dzieci z niepełnosprawnością, dla dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi;

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje programy wychowania, zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 1. Siedziba Punktu Przedszkolnego: ul. J.Korczaka 4, 07-410 Ostrołęka;
 2. Organem prowadzącym jest Michał Hubert Modzelan.
 3. Nadzór pedagogiczny nad Punktem Przedszkolnym sprawuje Mazowiecki Kurator

Oświaty.

 1. Punkt Przedszkolny używa nazwy: Punkt Przedszkolny „ Słoneczko” w Ostrołęce.
 2. Punkt Przedszkolny prowadzi:

1) wychowanie przedszkole dla dzieci od 2,5 do 6 roku życia;

2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Punktu Przedszkolnego

§ 2

Cele i zadania

 1. Punkt Przedszkolny „Słoneczko” realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, 5

 

co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 1. Do głównych zadań Punktu Przedszkolnego należą:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek

w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 6

 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa wychowanków, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) działania wspomagające rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami:

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;
 2. Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Punktu Przedszkolnego „Słoneczko”;

6.Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej;

 1. Organizowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 2. Organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 3. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

10.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

 1. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 2. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 3. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w rozumieniu i poznawaniu siebie i swojego otoczenia;
 4. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 7

15.Wychowanie przez sztukę – zabawy muzyczne;

 1. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
 2. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

18.Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych;

19.Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

 1. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną;

21.Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

22.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§ 3

Realizacja zadań w Punkcie Przedszkolnym

 1. Sposób realizacji zadań Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka.
 2. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w Punkcie Przedszkolnym „Słoneczko” prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
 3. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

1) szczegółowe cele edukacyjne;

2) tematykę materiału edukacyjnego;

3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

 1. Nauczyciel może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez Ministra Edukacji Narodowej lub:

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 1. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu,

Dyrektor może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego lub zespołu nauczycielskiego i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu. 8

 

 1. Nauczyciel przedkłada Dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.
 2. Dyrektor powierza każdą grupę opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy w przedszkolu poprzez dalsze powierzenie prowadzenia grupy przynajmniej jednemu nauczycielowi.
 3. Punkt Przedszkolny „Słoneczko” wydaje informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

§ 4

Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

 1. W Punkcie Przedszkolnym „Słoneczko” organizuje się oddział przedszkolny, w których realizowany jest obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-cio, 6-cio letnich.

 2. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. Przyjęcie dziecka 7 letniego do przedszkola odbywa się na podstawie odroczenia obowiązku szkolnego.
 5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 6. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w Punkcie Przedszkolnym „Słoneczko”, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. 9
 7. Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 8. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje Dyrektor na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydanego publiczną poradnię psychologiczno-pedagogicznej lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 9. Dyrektor organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 10. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
 11. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
 12. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez nauczyciela lub nauczycieli, którym Dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.
 13. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 14. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.
 15. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia umożliwia uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego. 10

 

§ 5

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1.Punkt Przedszkolny „Słoneczko” organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do punktu przedszkolnego oraz ich rodzicom.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Punkcie Przedszkolnym jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Dyrektor organizuje wspomaganie Punktu Przedszkolnego w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 3. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Punkcie Przedszkolnym udzielają nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni.
 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Punkcie Przedszkolnym udzielana jest z inicjatywy:

1) rodziców ucznia;

2) Dyrektora placówki,

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęć z uczniem;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela;

7) asystenta nauczyciela;

8) pracownika socjalnego;

9) asystenta rodziny;

10) kuratora sądowego;

11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotów działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. W Punkcie Przedszkolnym pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 11

 

2) zajęć specjalistycznych; korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

 1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do punktu przedszkolnego , ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego.

1) Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia wychowanka pomocą w tej formie.

 1. Wychowanek objęty zindywidualizowaną ścieżką nauczania realizuje w Punkcie Przedszkolnym program nauczania dostosowany do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 2. W Punkcie Przedszkolnym pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 3. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w Punkcie Przedszkolnym należy:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania wychowanków, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania wychowanka oraz planowania dalszych działań.

 1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w Punkcie Przedszkolnym prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznawanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji. W przypadku dzieci realizujących obowiązkowe 12

przygotowanie przedszkolne, nauczyciele przeprowadzają obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

12.Dyrektor, Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” informuje rodziców dziecka w formie pisemnej o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną, o formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin.

13.Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne;

1) Dla dziecka lub grupy dzieci objętych pomocą psychologiczno –pedagogiczną opracowany

zostaje program pracy indywidualnej lub grupowej. Należy to do osoby udzielającej tej pomocy;

2) nauczyciele pomoc psychologiczno – pedagogiczną uwzględniają w planach miesięcznych

i dokumentują w dzienniku.;

3) specjaliści udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej, program pracy i jego realizację wpisują do dziennika zajęć specjalistycznych.

 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny:

1)zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

15.Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny zawiera:

1) zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z wychowankiem;

3) formy i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;

4) działania wspierające rodziców dziecka oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi;

5) odpowiednie zajęcia rewalidacyjne odpowiednio do potrzeb ucznia, na podstawie przeprowadzonej diagnozy zostaje opracowany Indywidualny Program pracy dziecka;

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka; 13

7) w przypadku dzieci niepełnosprawnych, rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności dziecka;

 1. Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego w punkcie, albo

2) 30 dni od dnia złożenia w punkcie przedszkolnym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

3) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program - w przypadku gdy uczeń kontynuuje wychowanie przedszkolne w punkcie przedszkolnym.

 1. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca grupy, do której uczęszcza dziecko, albo nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem, wyznaczony przez Dyrektora szkoły.
 2. Zespół, co najmniej razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu i w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

19.Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności:

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje,

zainteresowania i uzdolnienia ucznia;

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli pracujących z dzieckiem;

3) przyczyny trudności dziecka w różnych obszarach oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

 1. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny ucznia.

1) o terminach posiedzenia zespołu rodzice ucznia zostają zawiadamiani;

2) rodzice ucznia mają wgląd do:

 1. a) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
 2. b) Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego

 

§ 6

Prowadzenie dokumentacji

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z właściwymi przepisami. 14

 

 1. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w Punkcie Przedszkolnym w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć.

 

ROZDZIAŁ 3

Organy Punktu Przedszkolnego

§ 7

Organy Punktu Przedszkolnego

 1. Organami Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” są:

1) Dyrektor Punktu Przedszkolnego;

2) Nauczyciele;

3) Dyrektor, Zastępca Dyrektora Punktu Przedszkolnego, nauczyciele i specjaliści współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności Punktu Przedszkolnego.

 

§ 8

Dyrektor i Zastępca Dyrektora

 1. Dyrektor, Zastępca Dyrektora Punktu Przedszkolnego „Słoneczko”:

 • kierują placówką, jako organ prowadzący;
 • są organami nadzoru pedagogicznego;
 • wykonują zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
 1. Do obowiązków Dyrektora i Zastępcy Dyrektora należą:

1) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym „Słoneczko”;

3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonalenia zawodowego;

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo –wychowawczych;

6) dysponowanie środkami finansowymi Placówki;

7) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę; 15

8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;

9) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich;

10) stwarzanie warunków do działania w Punkcie Przedszkolnym: wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki;

11) organizowanie wspomagania Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w Statucie.
 • Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 • Dyrektor decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Punktu Przedszkolnego;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki;

 • Zastępca Dyrektora odpowiada za przygotowywanie i publikacje materiałów celem ich publikacji oraz systematycznie kontroluje jej zawartość.
 • Dyrektor, Zastępca Dyrektora sprawują opiekę nad dziećmi.
 • Zastępca Dyrektora wykonuje polecenia Dyrektora Punktu Przedszkolnego, zastępuje Dyrektora Punktu Przedszkolnego pod jego nieobecność.

10.Zastępca Dyrektora opracowuje harmonogram pracy nauczycieli na każdy rok szkolny i wprowadza niezbędne zmiany organizacyjne.

 1. Zastępca Dyrektora dba o właściwe wyposażenie Placówki w środki dydaktyczne i sprzęt.
 2. Kontroluje pracę nauczycieli, specjalistów i pracowników obsługi. 16

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Punktu Przedszkolnego

§ 9

Ogólne założenia pracy Punktu Przedszkolnego "Słoneczko"

Dzienny wymiar godzin zajęć oraz terminy przerw w pracy.

1) Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący;

2) Punkt Przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00;

3) czas pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym ewidencjonowany jest w dzienniku wypełnianym przez wychowawcę;

4) liczba dzieci w Punkcie Przedszkolnym wynosi nie więcej niż 15, obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 1. Nabór do Punktu Przedszkolnego odbywa się zgodnie ze Statutem.

3.Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów

wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku w Punkcie Przedszkolnym ”Słoneczko” przez Dyrektora.

4.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa

arkusz organizacji opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

5.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad dziećmi ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 2. Czas pracy przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 40 godzin tygodniowo z uwzględnieniem czasu na: zabawę, zajęcia kierowane, zajęcia ruchowe na powietrzu, czynności samoobsługowe, organizacyjne, opiekuńcze i inne.
 3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki oraz zajęć specjalistycznych w Punkcie Przedszkolnym „Słoneczko” trwa od 45 do 60 minut w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka .

9.W Punkcie Przedszkolnym organizuje się naukę religii na życzenie rodziców. Zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia 17

 

§ 10

Organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom Punkcie Przedszkolnym „Słoneczko” określa następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Punktu Przedszkolnego :

1) dzieci przyprowadzają i odbierają z Punktu Przedszkolnego rodzice lub osoby do tego upoważnione;

2) osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub pomocy nauczyciela;

3) rodzice mogą upoważnić na piśmie pełnoletnią osobę przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, nr dowodu oraz nr telefonu;

4) nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z Punktu Przedszkolnego

5) Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” przez upoważnioną przez nich osobę;

6) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może on zapewnić dziecku bezpieczeństwa (jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających), w takim przypadku nauczyciel niezwłocznie musi poinformować Dyrektora Punktu Przedszkolnego, który po zapoznaniu się z sytuacja powiadamia innego członka rodziny bądź wzywa policję;

7) O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora.

8) Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu Dyrektora szkoły podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.

 

§ 11

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczajacych do Punktu Przedszkolnego

1.W przypadku dzieci nieobjętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, Dyrektor Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy:

1) dziecko nie uczęszcza do Punktu Przedszkolnego przez okres miesiąca, a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności;

2) jeżeli rodzice nie współpracują z punktem przedszkolnym, poradniami specjalistycznymi, a dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci; 18

 

4) w przypadku, gdy dziecko jest nosicielem choroby, a rodzice (prawni opiekunowie) nie dostarczają zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do przebywania

w Punkcie Przedszkolnym;

 1. Dyrektor sprawuje kontrolę spełniania obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy punktu przedszkolnego

§ 12

Nauczyciele

1.W Punkcie Przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym, pomoce nauczycieli, specjaliści oraz pracownicy obsługowi.

2.Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, określają odrębne

przepisy.

3.Nauczyciel Punktu Przedszkolnego prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z programem wychowania przedszkolnego , odpowiada za jakość oraz wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

4.Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym

programem;

2) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania wychowanków;

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Punkcie Przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną wychowankom;

7) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń; 19

9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

10) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

11) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

12) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących;

13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

14) prowadzenie analizy i oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego możliwość rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci 6-letnich);

15) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

16) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i planowanie sposobu ich zaspokojenia;

17) informowanie Dyrektora o konieczności objęcia dziecka z Punktu Przedszkolnego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Do zakresu zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:

1) dbanie o czystość i estetyczny wygląd sali;

2) wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci: w szczególności pomoc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci, pomoc w karmieniu, myciu, wyprowadzanie dzieci do toalety;

3) przynoszenie, podawanie posiłków oraz sprzątanie po zakończeniu posiłku;

4) współuczestnictwo w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i w ogrodzie;

5) pomoc nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych;

6) pomoc nauczycielowi w czasie spacerów i wycieczek;

7) pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku dzieciom śpiącym;

8) czuwanie nad dziećmi w czasie odpoczynku;

9) utrzymywanie w stanie używalności zabawek w przydzielonej grupie;

10) utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń. 20

 

Rozdział VI

Wychowankowie Punktu Przedszkolnego

§ 13

Prawa Dziecka

 1. Prawo dziecka do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo dydaktycznego zgodnie z zasadami pracy umysłowej poprzez:

1)zapewnienie racjonalnego trybu życia, polegającego na programie różnych czynności,

zabaw, zajęć w ciągu dnia, zaspokajających całość potrzeb rozwojowych dziecka, a w szczególności właściwie ułożony rozkład dnia uwzględniający:

a)zachowanie proporcji między wysiłkiem a odpoczynkiem dziecka,

b)zapewnienie niezbędnego dla zdrowia czasu i warunków odpoczynku w ciągu dnia,

 1. c) maksymalnie długi pobyt na świeżym powietrzu,
 2. d) kształtowanie nawyków kulturalno-higienicznych,
 3. e) zaspokojenie potrzeb ruchu w ciągu całego dnia przedszkolnego w różnych okolicznościach

oraz w toku specjalnie, w tym celu prowadzonych zajęć w budynku i na powietrzu,

 1. f) stwarzanie warunków do zabawy,
 2. g) organizowanie różnych form obowiązkowej działalności dzieci, obejmującej pracę, uczenie

się i różnorodne ćwiczenia z uwzględnieniem zasad pracy z małym dzieckiem, potrzeb i

możliwości rozwojowych (w tym: z potrzebą badania, eksperymentowania, wyborem

realizowanej aktywności poznawczej, wyborem zadań i sposobem ich rozwiązywania,

zgłaszania własnych pomysłów) oraz nieskrępowanego uczestnictwa w życiu Punktu

Przedszkolnego,

2.Prawo dziecka do ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź

psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej poprzez:

a)zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa – otaczanie stałą uwagą i opieką nauczyciela oraz

innych pracowników, spokoju – z wykluczeniem pośpiechu, zadowolenia i radości,

b)unikanie surowej dyscypliny i rygorów ograniczających swobodę dzieci czy też stojących w

kolizji z ich właściwościami fizjologicznymi,

c)utrzymanie właściwej i konsekwentnej linii postępowania wychowawczego względem

dzieci, zwłaszcza trudnych i z zaniedbaniami wychowawczymi,

d)stosowanie pochwał, nagród i wyróżnień oraz prezentowanie wzorców do naśladowania,

e)udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby.

3)Prawo dziecka do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – 21

 

wychowawczym poprzez:

a)stwarzanie odpowiedniej atmosfery wychowawczej, uwarunkowanej życzliwym,

przyjaznym i serdecznym stosunkiem do dzieci,

b)uwzględnianie w pracy wychowawczo-dydaktycznej indywidualnego tempa rozwoju

każdego dziecka,

c)zaspokojenie potrzeby rozwijania własnych zainteresowań dziecka.

 

§ 14

Obowiązki dzieci

1.Dziecko ma obowiązek:

1) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w Punkcie Przedszkolnym „Słoneczko”, ustalonych wspólnie z nauczycielami, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu punktu;

2) bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych;

poszanowania godności osobistej innych: dzieci i dorosłych,

 1. Dzieci mają prawo do znajomości swoich praw i obowiązków.

 

ROZDZIAŁ VII

Współpraca z rodzicami

§ 15

Prawa rodziców

 1. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań wychowawczych i kształcących realizowanych w Punkcie Przedszkolnym „Słoneczko”;

2) uzyskiwania informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci;

3) uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w Punkcie Przedszkolnym „Słoneczko” i w domu;

4) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka;

5) wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki;

6) uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców dzieci;

7) udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych. 22

 

§ 16

Obowiązki rodziców

1.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;

2) Zapewnienie dziecku posiłku na czas pobytu w Punkcie Przedszkolnym;

3) zaopatrzenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory;

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Punkcie Przedszkolnym lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka dłuższej niż tydzień, szczególnie

dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, któremu

winni zapewnić regularne uczęszczanie do Punktu Przedszkolnego;

6) przestrzeganie godzin pracy Punktu Przedszkolnego;

7) niezwłoczne poinformowanie dyrektora przedszkola lub nauczyciela o chorobie

zakaźnej dziecka i po chorobie zakaźnej. Przedłożenie zaświadczenia o zdolności

dziecka do uczęszczania do przedszkola;

8) wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno - wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców; utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami bądź Dyrektorem w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku;

9) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

10)utrzymywanie współpracy z nauczycielem w zakresie niwelowania problemów dziecka.

 

§ 17

Formy współpracy z rodzicami

 1. Współpraca z rodzicami odbywa się poprzez:

1) zebrania ogólne;

2) zebrania grupowe o charakterze organizacyjnym, problemowym i warsztatowym;

3) konsultacje indywidualne z nauczycielami i dyrektorem;

4) spotkania integracyjne z rodzicami i ich dziećmi;

5) zajęcia otwarte;

6) konsultacje z logopedą, psychologiem, pedagogiem, fizjoterapeutą;

7) uroczystości i imprezy grupowe oraz ogólnoprzedszkolne;

8) spotkania integracyjne dla dzieci nowych i ich rodziców; 23

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanoweienia Końcowe

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Punktu Przedszkolnego „Słoneczko”.

 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do Statutu zostaje on zamieszczony na stronie internetowej Punktu Przedszkolnego „Słoneczko”.

3.Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

Celem naszej placówki jest pomoc dziecku w codziennym życiu, aby podnieść poziom jego funkcjonowania tak, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z jak najmniejszym  wsparciem funkcjonować w środowisku społecznym.

favicon_sloneczko